torsdag 27 maj 2010

VLT tänker fel

Fler och fler inser att mångfald berikar samhället både mänskligt och krasst ekonomiskt, utbrister en ledarskribent på VLT – förmodligen mot bättre vetande. Visserligen skriver Marie Demker i den artikel som VLT hänvisar till (på DN debatt) att

"....Aldrig tidigare har svenskarnas attityder till invandrare varit så accepterande som nu. Även inställningen till flyktingmottagandet är mer positiv i dag än när mätningarna började 1993." Men hon skrev ungefär samma sak ifjol.

Mer sanningsenligt hade varit om Demker skrivit så här om resultatet av SOM-undersökningen: Efter 1992 sjönk andelen som motsatte sig flyktingmottagande från 65% till 43% år 2000, för att sedan börja stiga igen (52% år 2004) till att nu vara 46%.

Men många politiker, journalister och bloggare har glatt sig åt nyheten och påtalar förnöjt hur bra allt nu blivit, särskilt som SD i dagarna även visats ha ett dåligt resultat enligt SKOPs senaste undersökning. Men vad många av dessa bloggare inte verkar förstå är att SOM-undersökningen gjordes i höstas - INTE samtidigt med SKOPs studie. Under de månader folk satt och fyllde i SOM-frågeformuläret hade SD sina toppnoteringar på 5% av väljarna. Och hos alla som häromdagen gladde sig åt att SD tappade några procent i SKOP, blir väl besvikelsen total när de läser att SD enligt en annan undersökning beräknas få en vågmästarroll med sina 5,5%.

Men oavsett SDs dagsnotering är jag lite tveksam till SOM-undersökningens reliabilitet dvs jag är rädd att det finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar ögonblicksbilden. Titta gärna på en SOM-undersökning och fundera då på hur mycket tid till eftertanke du skulle lägga ned på att fylla i den – 107 frågeuppgifter utspridda på 22 sidor!!

En annan sak som får mig att undra om svaren verkligen är representativa är den bild av verkligheten som man får när man delar upp svaren efter politisk tillhörighet. Marie Demker konstaterar att bortsett från Sverigedemokraterna är Moderata sympatisörer mest negativa till flyktingmottagande (55% vill minska) och miljöpartister mest positiva dvs endast 23 % vill minska.

För att finna information om andra partisympatisörer måste vi gå till den näst senaste SOM-undersökningen. Det visar sig där att cirka var fjärde (!!) vänsterpartist vill minska flyktingmottagandet (31% år 2007 och 28% år 2008). Jag har inte mycket till övers för Lasse Ohly och Kalle Larsson mfl i (V), men fan vet om jag tror på att drygt 25% av kommunisterna skulle ha samma flyktingpolitiska tankar som SD. Känns inte det lite "fel"?

Detta om VLTs uppfattning att ”fler och fler inser att mångfald berikar samhället … mänskligt”. Över istället till att detsamma skulle gälla "krasst ekonomiskt". Jag vill påstå att detta är en myt – en lögn skulle man kunna kalla det - eller bara "fel".

För snart ett år sedan kom en rapport från FN-organet United Nations Development Programme med den ambitiösa titeln "Overcoming barriers: Human mobility and development". Om man skippar alla artiklar som handlar om migration tvärs över Kina, tvärs över Afrika eller från landsbygden till städerna i Sydamerika – vilket inte känns helt relevant för svenska förhållanden - kan man faktiskt hitta en del som är relevant för ett land i västeuropa.

I den genomarbetade artikeln The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda står att läsa:

........ an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. ……………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla. Samma slutsats kunde dras för Storbritannien som House of Lords rapporten "The Economic Impact of Immigration", om invandringens plus och minus, kom fram till något år innan.

Men det var väl detta som många haft på känn länge: ALL migration är INTE lönsam, trots att folk som VLTs ledarskribent länge försökt slå det i oss.

En till VLT ideologiskt närstående - Cecilia Malmström – skrev nyligen på DN Debatt:

-Även om vi har en hög arbetslöshet har vi också en åldrande befolkning. Om vi ska kunna trygga våra välfärdssystem när en allt större andel av befolkningen går i pension och allt färre arbetar, så måste vi öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring.

Även detta är en myt, eller en del av MYTEN. Men så säger ofta politiker när de ska försöka förklara invandringen. Men även hon har fel.

År 2010 kommer 125.000 svenskar att fylla 65, vilket är överlägset nytt rekord. Så fortsätter det fram till 2014, skriver DI, med totalt 625.000 personer som uppnår pensionsålder. Men många av jobben ersätts inte.

-"Pensionsavgångarna sker i stor utsträckning inom områden där det råder övertalighet. Många tjänster rationaliseras i stället bort", säger Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket.

- "Nu borde alla varningsklockor ringa för regeringen", säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster. Hälften av 40-talisterna har redan pensionerats och vi har trots det 9% arbetslösa.

Det är alltså tveksamt om det kommer att bli den efterfrågan på arbetskraft som alla talat om och hoppats på.

I oktober 2009 presenterade Jan Ekberg (professor i nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning) sin rapport om invandringens effekter på den offentliga sektorn och sammanfattar:

Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn, skriver Jan Ekberg och fortsätter: Om sysselsättningsgraden i befolkningstillskottet är som för utrikes födda boende i Sverige i dag, blir det negativa effekter......Om invandring ger positiv eller negativ effekt på de offentliga finanserna är således i hög grad en fråga om integration på arbetsmarknaden.

-Visst, säger de politiskt korrekta då, det gäller bara att vi får bort segregationen, rasismen och låter invandrarna (som alltid är läkare, raketingengörer eller universitetslektorer) få jobb så de kan bidra till samhället. Det gäller alltså bara att de elaka arbetsgivarna ska anställa de nyanlända så löser det problemen.

Men oavsett om invandrarnas arbetslöshet är beroende på diskriminering eller på miss-match med befintliga arbeten måste Sverige ägna de närmaste åren åt att försöka reda ut den massarbetslöshet som håller på att etablera sig i landet. Så länge som det var högkonjunktur kunde optimisterna tro (och hoppas) på att läget skulle förbättras om vi bara ”blev lite bättre på att integrera”, men verkligheten är annorlunda.

En väldigt stor del av dessa invandrare har hamnat i arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap. Det är känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. För vissa afrikanska grupper är kanske siffrorna värre ändå. Och detta efter flera års högkonjunktur. I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på Arbetsfömedlingen.

Men ändå försöker politiker lösa problemet med enkla handgrepp som ”förändrade turordningsregler” eller ”kvotera invandrare” eller fluffigt intetsägande ”vi måste förbättra integration på arbetsmarknaden." Läser dessa människor aldrig vetenskapligt underbyggda rapporter??...dvs RIKTIGA rapporter - inte politiskt tillrättalagda dokument.

En sådan RIKTIG rapport är SCBs Invandrarnas sysselsättningsnivå över tiden.

Man visar då att sysselsättningen år 1960 var lika hög för män födda i Sverige som för män födda utomlands. Men redan 1970 ”kan vi observera en antydan till att sysselsättningen för utrikes födda män är lägre än för inrikes födda”. Sedan beskriver SCB några mycket intressanta slutsatser:

- *Efterfrågan på arbetskraft har helt ändrat struktur sedan 1970-talet. Det har påverkat sysselsättningsnivån för nyanlända invandrare på ett dramatiskt sätt.

- *Den ekonomiska krisen i början 1990-talet slog hårt mot sysselsättningen och hårdast mot de utrikes födda. Nivån föll på fem år med 11 procent bland inrikes födda männen och något mer bland de inrikes födda kvinnorna. De utrikes födda drabbades av nästan tre gånger så stort fall i sysselsättningen under samma period.

- *Sysselsättningsnivån för nyanlända har blivit lägre och lägre över tiden.

- *Förvärvsfrekvensen bland de senare anlända invandrargrupperna ligger under de tidigare anlända bl a för att den svenska arbetsmarknaden efterfrågar en annan kompetens än den de arabisk/afrikanska invandrarna erbjuder.

Integration är ett flitigt använt begrepp när sysselsättningen bland utrikes födda diskuteras. Graden av integration hävdas ofta ha ett samband med hur länge man bott i Sverige. MEN SCBs undersökning visar tydligt att bosättningstiden i Sverige INTE tycks ha något samband med sysselsättningsgraden. Det som däremot gäller är att den som har en utbildning eller erfarenhet som efterfrågas får jobb om de kan språket - andra får INGA jobb alls.

De senaste åren har vi i Sverige sett ett invandringsöverskott på cirka 50.000 individer varje år. På tre år har alltså en helt ny stad av Västerås eller Uppsalas storlek kommit till. På sex år ett par stycken.

-En hissnande tanke, för inte har det byggts så mycket totalt sett för att skapa ett par nya storstäder i Sverige. Att i ett sånt läge fortsätta att varje år låta 40.000 – 60.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst - och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig:

-Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Dessutom leder den okontrollerade invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga pojkar kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare.

Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen. Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot dessa kvotflyktingar. Men att fortsätta med ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år kommer inte att gå. Studier från både England och Sverige visar att invandringen inte alls är lönsam idag, och om den får fortsätta som idag blir den inte heller lönsam i framtiden. Under tiden håller vi på med ett mångkulturellt experiment väldigt få har begärt att få vara med om.

För att sammanfatta har jag en del tvivel om SOM-undersökningens reliabilitet. Istället för den tycker jag man skulle genomföra en specifik invandringsenkät, som skulle belysa frågor som:

Är det rätt att Sverige tar emot fler invandrare än något annat land inom EU?

Ska invandrare få försörja sig på bidrag hur länge som helst?

Ska Sverige anpassas till invandrarna eller tvärtom?

Ska man kunna bli medborgare utan att kunna svenska?

Jag är övertygad om att 75% skulle svara nej på dessa frågor.

2 kommentarer:

roberth sa...

Hej! har missat din blogg men den är mycket bra.Maila mig gärna trolix@hotmail.com

Anonym sa...

Lite om SOM-undersökningen som kanske kan vara intressant:

http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article892376/Fortfarande-stor-skepsis.html