fredag 28 maj 2010

Valtersson har helt fel

Idag berättar Mikaela Valtersson om sina slutsatser om den framtida arbetskraftsinvandringen. Hon menar att invandringen är lönsam och kommer att behövas i framtiden. Jag vill påstå att detta är fel, att behovet av stor arbetskraftsinvandring är en myt – en lögn skulle man kunna kalla det. Att vi behöver viss arbetskraftsinvandring är helt klart, men jag vill påstå att det då handlar om specialister av olika slag - och då menar jag SPECIALISTER inte extra städare och pizzabagare.

För snart ett år sedan kom en rapport från FN-organet United Nations Development Programme med den ambitiösa titeln "Overcoming barriers: Human mobility and development". Om man skippar alla artiklar som handlar om migration tvärs över Kina, tvärs över Afrika eller från landsbygden till städerna i Sydamerika, vilka inte känns särskilt relevanta för svenska förhållanden - kan man hitta en del som är relevant för ett land i västeuropa.

I den genomarbetade artikeln The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda står att läsa:

........ an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. ……………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla. Samma slutsats kunde dras för Storbritannien vilket House of Lords rapporten "The Economic Impact of Immigration", om invandringens plus och minus, kom fram till något år innan.

Men detta har många debattörer haft på känn ett tag, och många ekonomer vetat sen länge: ALL migration är INTE lönsam, trots att politiker som Mikaela Valtersson mfl länge försökt slå det i oss.

Vår EU kommissionär - Cecilia Malmström – skrev nyligen på DN Debatt:

-Även om vi har en hög arbetslöshet har vi också en åldrande befolkning. Om vi ska kunna trygga våra välfärdssystem när en allt större andel av befolkningen går i pension och allt färre arbetar, så måste vi öka möjligheterna till arbetskraftsinvandring.

Som tidigare sagt hävdar jag att detta är en myt. Men politiker verkar vilja använda det här framtidsargumentet när de ska försöka förklara invandringen. Jag får känslan av att politiker har insett att folk börjat knorra över invandringen av vissa grupper. Och de vet att folk inte nöjer sig med ”solidaritetsargumentet” längre eftersom svenskarna nu vet att vi länge varit mycket mer ”solidariska” än något annat land i Europa dvs tagit emot många gånger fler invandrare (i förhållande till landets storlek) än andra länder. Då tar politikerna framtidsargumentet istället. Det är svårare att argumentera emot, hoppas de.

Men argumentet är fel. Först kan vi titta på pensionsargumentet:

År 2010 kommer 125.000 svenskar att fylla 65, vilket är överlägset nytt rekord. Så fortsätter det fram till 2014, skriver Dagens Industri, med totalt 625.000 personer som uppnår pensionsålder. Men många av jobb som 40-talisterna haft ersätts inte.

-Pensionsavgångarna sker i stor utsträckning inom områden där det råder övertalighet. Många tjänster rationaliseras i stället bort, säger Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket.

- Nu borde alla varningsklockor ringa för regeringen, säger Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster. Hälften av 40-talisterna har redan pensionerats och vi har trots det 9% arbetslösa.

Det är alltså mycket tveksamt om det kommer att bli den efterfrågan på arbetskraft som alla politiker hoppas på och som de talat om.

I oktober 2009 presenterade Jan Ekberg (professor i nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning) sin rapport om Invandringens effekter på den offentliga sektorn och sammanfattar:

-Det finns inga starka offentligt finansiella argument för invandring. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekterna av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn, skriver Jan Ekberg och fortsätter: Om sysselsättningsgraden i befolkningstillskottet är som för utrikes födda boende i Sverige i dag, blir det negativa effekter......Om invandring ger positiv eller negativ effekt på de offentliga finanserna är således i hög grad en fråga om integration på arbetsmarknaden.

– Visst, säger de politiskt korrekta då, det gäller bara att vi får bort segregationen, rasismen och låter invandrarna (som alltid beskrivs som läkare, raketingengörer eller universitetslektorer – aldrig som analfabeter) få jobb så de kan bidra till samhället. Det gäller alltså bara att de elaka arbetsgivarna ska anställa de nyanlända så löser det problemen. Men oavsett om invandrarnas arbetslöshet är beroende på diskriminering eller på miss-match med befintliga arbeten måste Sverige ägna de närmaste åren åt att försöka reda ut den massarbetslöshet som håller på att etablera sig i landet. Så länge som det var högkonjunktur kunde optimisterna tro (och hoppas) på att läget skulle förbättras om vi bara ”blev lite bättre på att integrera”, men verkligheten är annorlunda. Så här ser det ut idag:

April 2010

Arbetslösa Sysselsatta Arbetslöshet

15-24 år 190 400 442 000 30,1 %

25-34 år 86 800 911 400 8,7 %

35-44 år 85 100 1 104 400 7,2 %

45-54 år 60 600 1 038 500 5,5 %

55-64 år 56 200 849 800 6,2 %

Av dessa arbetslösa beräknas drygt 100.000 var utlandsfödda. En väldigt stor del av dessa invandrare har hamnat i arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap. Det är känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. För vissa afrikanska grupper är kanske siffrorna värre ändå. Och detta efter flera års högkonjunktur. I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på Arbetsfömedlingen.

Men ändå försöker politiker lösa problemet med enkla handgrepp som ”förändrade turordningsregler” eller ”kvotera invandrare” eller det fluffigt intetsägande ”vi måste förbättra integration på arbetsmarknaden."

Läser dessa människor aldrig vetenskapligt underbyggda rapporter??...dvs RIKTIGA rapporter - inte politiskt tillrättalagda dokument. En sådan RIKTIG rapport är SCBs Invandrarnas sysselsättningsnivå över tiden. Man visar då att sysselsättningen år 1960 var lika hög för män födda i Sverige som för män födda utomlands. Men redan 1970 ”kan vi observera en antydan till att sysselsättningen för utrikes födda män är lägre än för inrikes födda”. SCB redovisar några mycket intressanta slutsatser. Vissa är kända men sedda i ett sammanhang talar det mot vad folk som Mikaela Valtersson försöker beskriva:

*Efterfrågan på arbetskraft har helt ändrat struktur sedan 1970-talet. Det har påverkat sysselsättningsnivån för nyanlända invandrare på ett dramatiskt sätt.

*Den ekonomiska krisen i början 1990-talet slog hårt mot sysselsättningen och hårdast mot de utrikes födda. Nivån föll på fem år med 11 procent bland de inrikes födda männen och något mer bland de inrikes födda kvinnorna. De utrikes födda drabbades alltså av nästan tre gånger så stort fall i sysselsättningen under samma period.

*Sysselsättningsnivån för nyanlända har blivit lägre och lägre över tiden.

*Förvärvsfrekvensen bland de senare anlända invandrargrupperna ligger under de tidigare anlända bl a för att den svenska arbetsmarknaden efterfrågar en annan kompetens än den de huvudsakligen arabisk/afrikanska invandrarna erbjuder.

Integration är ett flitigt använt begrepp när sysselsättningen bland utrikes födda diskuteras. Graden av integration hävdas ofta ha ett samband med hur länge man bott i Sverige. MEN SCBs undersökning visar tydligt att bosättningstiden i Sverige INTE har något samband med sysselsättningsgraden. Däremot har tidigare invandringskohorter haft en generellt sett högre sysselsättningsgrad än de senare anlända grupperna. Men de som aldrig fick jobb får inte heller jobb 15 år senare. Det som däremot gäller är att den som har en utbildning eller erfarenhet som efterfrågas får jobb om de kan språket - andra får INGA jobb alls.

De senaste åren har vi i Sverige sett ett invandringsöverskott på cirka 50.000 individer varje år. På tre år har alltså en helt ny stad av Västerås eller Uppsalas storlek kommit till. På sex år ett par stycken.

Det är egentligen en hissnande tanke. För det har inte byggts så mycket totalt sett för att skapa ett par nya storstäder i Sverige. Att i ett sånt läge fortsätta att varje år låta 40.000 – 60.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst - och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig: -Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Dessutom leder den okontrollerade invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga pojkar kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare. Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen.

Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot dessa kvotflyktingar. Men att fortsätta med ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år kommer inte att gå. Studier från både England och Sverige visar att invandringen inte alls är lönsam idag, och om den får fortsätta som idag blir den inte heller lönsam i framtiden. Under tiden håller vi på med ett mångkulturellt experiment väldigt få har begärt att få vara med om.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utlanningar-kan-fa-med-sig-bidrag-hem_4783825.svdhttp://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mer-undervisning-av-nya-svenskar_4878383.svd

Inga kommentarer: