onsdag 19 april 2017

Finns det saklig grund för att anse att muslimer är väsentligt annorlunda när det gäller vilja, förmåga och ambition att integreras i Europa?


Många skulle utan tvekan svara ”Ja” på den frågan. Men då kanske en del gör det pga att de inte läst frågan ordentligt, och istället svarat i tron att frågan gällde en sak de redan har en färdig uppfattning om dvs  ”Är muslimer generellt sett besvärliga, jobbiga, opålitliga (mfl invektiv)?”.

Andra skulle säkert svara ”Absolut inte”, närmast reflexmässigt.

Innan jag själv försöker ge ett svar på frågan i rubriken vill jag påstå att det är väsentligt att först beröra några strömningar man kunnat iaktta i Europa under åren som gått. Det är förhållanden som förändrats under de senaste århundradena, men särskilt de senaste 50-60 åren.

Ökad sekularisering
Ett faktum är att länder i Europa sen mitten av 1900-talet har blivit påtagligt mer sekulariserade, även om graden av sekularisering skiljer en hel del mellan olika länder (jämför t ex utvecklingen i Sverige och Polen). Men en växande majoritet av européer har slutat delta i traditionella religiösa aktiviteter. Fler och fler har slutat gå till kyrkan varje söndag. Ser man på Sverige är det endast vid stora helgdagar eller vid mera världsliga tillställningar som bröllop, skolavslutningar och begravningar som det numera är fullt i kyrkan och även då har det stora flertalet kommit pga andra intressen än de rent religiösa.
Men samtidigt som samhället sekulariserats fortsätter många européer att ha en form av tro - och då oftast med kristen utgångspunkt. De har ofta det utan att tillhöra någon församling eller något kristet samfund. Professor Grace Davies http://socialsciences.exeter.ac.uk/sociology/staff/davie/ beskrev fenomenet i sin bok ”Religion in Britain since 1945”. Boken hade undertiteln “Believing Without Belonging” – ett uttryck som hon sedan dess blivit ganska känd för.

Trots att många har en tro är det nog mycket få personer i Europa skulle idag ställa sig bakom ett förslag som sa att bibeln bör utgöra den huvudsakliga grunden för vår lagstiftning. De flesta européer är medvetna om att vi skulle få se en hel del förändringar av vår moderna rättsuppfattning om Bibeln skulle utgöra vår grundlag:
T ex rörande frågan om slaveri:
Vill du ha en slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig. (3 Mos 25:44)
Ni får också köpa barn till invandrare. Dem kan ni hålla som slavar för all framtid. (3 Mos 25:45-46)
Eller om vilka man inte får ha sex med (3 Mos 20 kap):
Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden. …………Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen (3 Mos 20 kap). Detsamma skulle även gälla för en kvinna som blir våldtagen av sin svärfar.

Eller ett barn som råkar svära över vad han/hon upplever som dumhet hos sina föräldrar:Var och en som förbannar sin far och mor skall straffas med döden. Han har ju förbannat sin far och mor, skulden för hans död är hans egen. (3 Mos 20:9)
Se även http://www.ateistbibeln.se/testamente/3mos/

De flesta skrattar nog åt dessa exempel på ”lagar” som bibeln innehåller. Men dessa ”lagar” står ändå i bibeln. Som tur är har vår västerländska civilisation gradvis kommit att lämna bibeln som utgångspunkt för lag och rätt.  
I USA finns dock grupper som tycks vara helt övertygade om att bibeln alltid har rätt http://www.christianpost.com/news/george-tiller-murderer-sentenced-to-life-blames-courts-44586/
Personligen skulle jag bli helt förskräckt över att se en snabb och omfattande invandring av såna religiösa grupper till Sverige. Tänk om det kom 50.000 – 60.000 såna per år under ett 20-tal år? Hur skulle inte samhället, debatten mm påverkas av det?
Upplysningens inverkan på vår syn på saker och ting
Upplysningstiden inleddes i Europa under 1700-talet. Den då rådande tidsandan verkade för förnuft och samhällsnytta och mot auktoritetstro, ofrihet och privilegier. Upplysningens idéer innehöll en positiv framtidstro och en tro på att människan var god och förnuftig av naturen. Vetenskapen var i fokus och i det ena landet efter det andra inrättades vetenskapliga akademier. Det var nyttans och förnuftsdyrkans tidevarv. Andra upplysningsidéer var tolerans mot oliktänkande och religiös frihet. I samband med det ökade misstron mot all slags vidskepelse inklusive alla religioners påbud.


Några av de viktigaste politiska idéerna som spreds under upplysningen var att makten skall utgå från folket och att ingen människa är mer värd än någon annan). I anslutning till detta började också tankarna om demokrati spridas, även om det skulle dröja länge innan de blev en realitet. Europa har således under mer än 300 år rört sig från religion som grund för lag, mot det som vi idag betraktar som lagar baserade på förnuft och på allas lika värde.
Upplysning i den muslimska världen?
Den europeiska upplysningstidens idéer har dock ännu inte fått något större genomslag i den muslimska världen. Enligt en opinionsundersökning som genomfördes av Pew Research Center år 2015: http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/ tycks en majoritet av världens muslimer vilja att sharia ska vara officiell lag.


I Irak svarade 91 procent av de tillfrågade att de ville ha sharia, i Marocko 83 procent och i Egypten 74 procent. I hela Nordafrika och Mellanöstern-området var 74 procent av de tillfrågade av denna uppfattning dvs at sharia borde vara grund för al lagstiftning.
Även om det finns många muslimer som gärna vill anamma västlig rättstradition, finns stora grupper som helt klart anser att sharia är ett ”bättre” system. Att sharia dessutom inte är ett ”påhitt” av människan utan är en ”gudomlig sanning” kan konflikten bli väldigt komplicerad för en muslim.

EU:s agenda för integration
I EU:s agenda för integration (som antogs den 20 juli 2011) lägger man tonvikten på invandrarnas fullständiga deltagande i alla aspekter av samhällslivet. Man betonar att för att uppnå en hög nivå av integration behöver invandrare ”få tillfälle att delta fullt ut i samhällslivet i sitt nya hemland”. Det innebär att lära sig det språk som talas i det mottagande landet, ha sysselsättning och utbildning och att ha socioekonomisk kapacitet att försörja sig själv(a). Dessa idéer är med all sannolikhet väl förankrade bland etniska européer samt många invandrare, men hur väl förankrade är dessa normer bland de muslimska invandrarna?
Muslimska immigranters vilja att integreras i Europa?
År 2005 publicerade The Institute for the Study of Labor (IZA) som finns i Bonn en artikel  - Are Muslim Immigrants Different in Terms of Cultural Integration? http://ftp.iza.org/dp3006.pdf
Man utgick från ett tämligen unikt grundmaterial från Storbritannien - the Fourth National Survey of Ethnic Minorities (FNSEM). FNSEM ställde en hel rad olika frågor till personer som bor i Storbritannien och som tillhör någon av de etniska minoriteter som bor i landet. Frågorna berörde olika teman som kan påverkas av etnisk/kulturell bakgrund - som t ex hur viktig religionen är för personen själv, attityden till äktenskap med någon av annan religion eller hur väsentlig den kulturella inriktningen är vid val av skola för ens barn. IZA delade upp svarandena i två grupper: muslimer och icke-muslimer (dessa senare minoriteter var tex kineser, personer från Västindien, afro-asiater, indier som ej är muslimer mfl).  

Nedslående resultat för en viss grupp invandrare
Resultatet av studien är mycket mycket nedslående: Muslimer tycks vara relativt sett svåra att integrera i västerländsk kultur jämfört med andra grupper av invandrare. Efter att ha uteslutit demografiska och socioekonomiska variabler visade det sig att den tid det tar för muslimer att uppnå
  ”kulturellt integration” är längre än bland icke-muslimer: När det gäller icke-muslimers kulturella integration såg man ett tydligt samband mellan hur länge man levt i det nya landet. Men inget sådant samband sågs för gruppen  som angett sig vara muslimer.

I svensk debatt talas ofta om att integration (mätt som sysselsättning) förbättras med tiden. Men då har man inte undersökt religiös tillhörighet, utan endast varifrån man invandrat http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/ .  Om Afrika och Asien till stor del skulle representeras av muslimer (vilket inte är helt orimligt att tänka sig) skulle vi redan nu se tendenser till liknande resultat som IZA noterat.
De faktorer där störst skillnad mellan grupperna i IZA-studien kunde ses och som bland invandrande muslimer förändras oerhört sakta är t ex:

·         Betydelsen av religionen som primär grund för värderingar
·         Ovilja till att gifta sig med någon av annan religiös uppfattning
·         Skolans inställning till religionen som grund för skolval
·         Förekomst av (föräldra-)arrangerade äktenskap
·         Bruk av ursprungsspråket i samtal med familj, vänner och arbetskamrater
·         Familjens inkomst
Om resultatet av IZA-undersökningen visar sig vara korrekt kan vi i framtiden förvänta oss en utveckling där muslimer i Sverige - istället för att sakta men säkert integreras i det svenska samhället - blir en växande grupp (pga av fortsatt invandring + högre nativitet än "svennarna"). De blir dels en större grupp och dels en grupp med ett relativt sett ökande avvikande sätt att vara och leva jämfört med den övriga befolkningen.

Eftersom Europa mer och mer sekulariseras kan en bibehållen stark religiös identitet bli en väsentlig faktor som (negativt) påverkar integrationen av muslimerna. Den muslimska identiteten påverkar ju synen på bl a kvinnors jämställdhet, kvinnors rätt (skyldighet som varande medborgare i Sverige?) till arbete utanför hemmet, kvinnans sexualitet, möjligheten att själv välja vem man gifter sig med, synen på allas lika värde (t ex homosexuellas rättigheter) mfl samhällsfrågor, som européer idag ser som viktiga och närmast självklara ur ett demokratiskt perspektiv. 

Resultaten från FNSEM genomgången visar t ex att en muslim som fötts i Storbritannien och har bott i landet i 50 år har kvar samma starka religiösa identitet som en första generationens icke-muslimsk invandrare som bott i landet i mindre än 20 år. Andra generationens muslimer uppnår heller aldrig någonsin den lägre nivå av ”religiös identitet” som en första generations icke-muslimsk invandrare med tiden uppvisar.
Vad kan skillnaderna bero på?
En svårighet för muslimer att gradvis närma sig ett stadium av ”Believing Without Belonging”
  ligger möjligtvis i att islam värderar det gemensamma religionsutövandet som mer ”värt” än det individuella. Att be i moskén är tydligen mer ”andligt meriterande” än individuell bön. Att be i moskén sägs ha ett 20 ggr högre värde än att göra detsamma hemma i sin kammare. En sån "regel" gör det förstås inte lättare för en troende att t ex avstå från fredagsbönen, vilket också gör att religionen behåller makten över de sina. http://islaminzion.blogspot.se/2005/01/importance-of-collective-prayers-in.html  Muhammed var inte obegåvad när det gäller att finna strategier för att behålla de sina. Den som lämnar islam ska dödas. Den religiöse ska visa det offentligt - via deltagande i gemensam bön eller t ex att kvinnor ska bete sig och klä sig på ett "passande sätt" så de klart markerar sin tillhörighet.

Andra resultat enligt FNSEM-undersökningen
I undersökningen gjord av IZA, hade färre muslimer anställning, sågs färre muslimer i ”chefspositioner” och muslimer hade dessutom lägre genomsnittslön jämfört med icke-muslimska invandrare.

Muslimer som grupp löper därmed en stor risk att bli en tydligt kulturellt/visuellt identifierbar underklass. Hur kommer de att reagera? Självrannsakan tycks inte vara en särskilt väl utvecklad egenskap i den här gruppen av invandrare.

I rubriken ställdes frågan 

Finns det saklig grund för att anse att ”muslimer” är väsentligt annorlunda när det gäller vilja och möjlighet till integration i Europa?

Svaret tycks tyvärr vara "Ja".

Och det är bara muslimerna själva som kan ändra på dessa förhållanden. De måste påskynda sin egen sekularisering och den måste dessutom ske i väsentligt snabbare takt än den som samtidigt pågår bland övriga européer. Muslimers självpåtagna ambition, eller av koranen påtvingade regel, att behålla sin särart kan på sikt på eventuellt förekommande intolerans mot dem själva. Det skulle förstås leda till att de sannolikt blir än mer isolerade.

Som följd av att muslimer ”utsätts för islamofobi” blir de kanske också fientligt inställda till det nya hemlandet (har vi inte redan sett exempel på det?) bl a med resultat att de i minskad grad känner ansvar för att bidra till det ”islamofobiska” samhälle de bor i - trots att de sannolikt kommer att vara mottagare av en allt större del av transfereringar via välfärdssystemen.

Allvarligt alltså…..Hur länge måste vi vänta på att muslimer i Europa inser att islam måste reformeras? Till dess att det sker kommer problem av alla de slag vi idag ser att öka, och öka och öka........


tisdag 1 oktober 2013

SCB gör orealistiska antaganden om utrikes födda

SCB har publicerat sin prognos över sysselsättning och säger (= hoppas) att antalet sysselsatta i Sverige väntas öka med 490.000 personer, dvs till 4,9 miljoner, till 2035. Majoriteten av ökningen kommer ifrån utrikesfödda.

Det beskriver man i sitt s k huvudscenario. I detta antas äldre år 2035 arbeta två år längre än idag. Utöver detta antas att utrikes föddas förvärvsfrekvenser ökar och att skillnaden gentemot inrikes födda reduceras med en fjärdedel i alla åldrar (idag är skillnaden i förvärvsfrekvens i de mest yrkesaktiva åldrarna 25 procentenheter).

Dessutom görs antagandet att förvärvsfrekvenserna för inrikes födda kvinnor i åldrarna 25–64 år ökar och att skillnaden gentemot de inrikes födda männen halveras (idag är skillnaden i förvärvsfrekvens 3 procentenheter). Vad gäller medelarbetstid antas de äldre år 2035 arbeta lika många timmar som den två år yngre åldersgruppen gör idag dvs att framtidens 62-åring arbetar lika mycket som dagens 60-åring. 

Efter att ha läst lite i prognosen undrar jag:
Är det verkligen sannolikt att andelen utrikes födda i förvärvsarbete kommer att öka så väsentligt?

I de mest yrkesaktiva åldrarna, 20–64 år, låg förvärvsfrekvensen år 2011 på 81,6 % för inrikes födda och 56,6 % för utrikes födda. År 2011 finns en stor del av de utrikes födda som kom hit på 70-80-talen med. De har ju ganska hög förvärvsfrekvens.

Sysselsättningen bland de som kom till Sverige på 80-talet ligger idag på cirka 70 %. Sysselsättningen bland de som kom till Sverige på 90-talet ligger idag på cirka 66 %. Sysselsättningen för de som kom till Sverige under 00-09 ligger på cirka 47 %. Men i denna senare grupp kan man se tydliga skillnader. Av personer från Sydamerika och Europa är sysselsättningen nästan 60 %, men av dem som kommer från Asien och Afrika  är motsvarande siffra mellan 10 och 40 %.

När man som SCB gör extrapoleringar av hur man tror/hoppas att utrikes födda ska etablera sig på arbetsmarknaden måste man tyvärr inse att man inte kan säga att en ”utrikes född” från Kroatien är lika lättetablerad som en annan ”utrikes född” från t ex Somalia.

Fram till 2035 kommer vi alltså att tappa en hel del skapligt välintegrerade utrikes födda på arbetsmarknaden, och dessa kommer alltså att ersättas av relativt sett stora grupper av mindre lättintegrerade personer, där det t ex är ovanligt att kvinnorna arbetar utanför hemmet och utbildningsnivån dessutom är ganska låg. Hos en del av dessa kulturer är det dessutom ett vanligt betraktelsesätt att man är ”gammal” när man får barnbarn dvs vid kanske 55, och att man då bör sluta arbeta.

Av SCBs prognos framkommer också att andelen inrikes födda som förvärvsarbetar ökar fram till runt 30 års ålder. Därefter ligger förvärvsfrekvensen på i genomsnitt 85–90 %, till strax innan 60 års ålder. Efter 60 års ålder minskar andelen förvärvsarbetande påtagligt. I de äldsta åldrarna förvärvsarbetar männen i större utsträckning än kvinnorna. I övriga åldrar är skillnaden mellan kvinnor och män relativt liten.

För de utrikes födda är dock andelen förvärvsarbetande som högst vid drygt 40 års ålder. Förvärvs-frekvensen ligger då runt 65 %. Utrikes födda kvinnors förvärvsfrekvenser ligger betydligt lägre än männens i åldrarna 20–40 år. Förvärvsfrekvensen sjunker sedan snabbare bland utrikes födda än bland inrikes födda dvs man går i "pension" tidigare. Dessutom tror jag att det var mindre främmande för kvinnorna som kom på 70-80-talet att jobba än vad det är för väldigt många kvinnor som kommit de senaste decenniet.

SCB hoppas alltså 
-att fler utrikes födda män ska ha jobb
-att de också ska jobba mycket längre
-att betydligt fler utrikes födda kvinnor ska ha jobb
-att även dessa ska jobba mycket högre upp i åldrarna

Vad är det SCB ser för förändringar i samhället som skulle motivera dessa antaganden, eller förhoppningar?

SCB har även ett s k "nollscenario" för 2035 vilket motsvarar en ökning med 190.000 personer i förvärvsarbete jämfört med år 2011. Personligen tror jag mer på det än på huvudscenariot. SCB har, som jag ser det, använt orealistiska grunder för sina antaganden och ser t ex fram emot att mängder av somaliska kvinnor ska förändras i grunden och byta köket mot en arbetsplats utanför hemmet.

Konsekvensen av nollscenariot blir dock att färre måste ta hand om fler, och det kan bli så att det verkligen blir kännbart för oss som jobbar.tisdag 6 december 2011

Omskär Folkpartiet

Jag läste att min favorit-folkpartist Erik Ullenhag vurmar för omskärelse.

-What's new, tänkte jag och kände mig lite mulitikulturell.

Jag har skrivit om Ullenhag förut, och inte heller då i särskilt positiva ordalag. Ullenhag verkar älska att lägga ut sig för allehanda udda kulturyttringar. Jag tror faktiskt att Ullenhag skulle motsätta sig lagstiftning mot tidelag om det visade sig att någon obskyr muslimsk sekt tyckte att det var "rätt". Så lågt tycker jag att Ullenhag har kommit. Man borde förstås angripa Ullenhags sakargument för omskärelse, men jag orkar inte för dom är så dåliga, och dessutom bemöts dom väldigt väl av andra i DN. Jag har själv skrivit om omskärelse tidigare, och dom argumenten håller fortfarande.

-Ingreppet är inte så omfattande, säger Ullenhag.

- OK då, säger jag. Ställ upp nu....! Boka tid på kirurgen, och knipsa av lite förhud.....eller är det så att Ullenhag inte tål att utsättas för den smärta mm som en liten pojke tvingas utstå.

Folkpartister är inget jag gillar. Tvärtom tycker jag att de flesta är lite udda på nåt vis - inget man kan lita på liksom. Behövs verkligen Folkpartiet? Är inte Folkpartiet lite grann som förhuden - att det kanske vore bättre att man tog bort det? Det är ju inget man verkar sakna, säger dom som tror sig veta.

Jag känner inga som säger att dom är folkpartister... och de som man hör talas om är inget att lita på. Har ni förresten hört talas om Christer Filipsson i Norberg? Jag vet inte om han är emot omskärelse, men han verkar vara emot det höga skattetrycket i alla fall. Han fick pris 2009 av den lokala partiorganisationen för att han "....står på ordets barrikad, för samhällets, den enskilda medborgarens och företagarnas möjligheter att genom ett annat vägval omforma samhället."

Sen visar det sig att Filipsson just det året verkar ha snuvat skattebetalarna på lite drygt 1.500.000 kr. Man har liksom tagit lite privata kostnader "på firman". Man har tagit huset på Barbados på firman, liksom en liten Corvette, ett jaktarrende på ett par tusen hektar, konserter, mat, bilhyra, inköp av dykardräkter med mera. Snyggt jobbat herr Folkpartist.

Folkpartister hävdar att dom "tror på människors förnuft och samvete". Man undrar vart Ullenhags förnuft tog vägen när han tycker att man kan förorda pittsmide på småpojkar med hänvisning till gamla vanföreställningar om gudar.

Jag läste för en tid sen om en intressant iakttagelse: Vad har de mest aggressiva eller våldsbejakande länderna/kulturerna i världen (dvs USA, Israel och den muslimska världen) gemensamt?

- Monoteism och omskärelse

Och vart Filipssons samvete tog vägen är helt obegripligt. Han har visst tjänat storkovan på socialtjänstens uppdrag till hans verksamhet - "Ett givet val om du vill bli nöjd", som man beskriver det hela. Undrar förresten vem som blev mest nöjd - de omhändertagna barnen eller Filipsson?

Men helt nöjd var man tydligen inte. Socialtjänstens uppdrag till hans hem för missanpassade ungar skulle inte bara se till att han och lilla hustrun fick lön, de skulle också se till att han kunde åka Corvette till jaktarrendet och sen slanta upp för semestern på Barbados. FPs tanke att "nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser" får där en väldigt kreativ uttolkning.

Så hur hänger allt detta ihop? Tja...jag tror att folkpartister har en del tankar som dom väldigt gärna pratar om. Men det blir mest prat. Och tänket är väl inte så genomarbetat heller. Och när man är ett litet struntparti mätt i procent, så lockar man inte till sig de vassaste knivarna i lådan. Vem skulle anställa Ullenhag? Och vem skulle anlita fifflande Filipsson? Det finns väl bara ett område dom gör sig gällande i - bullshittandets territorium.

Allvarligt alltså......skär av den del av politiken som inte lägre behövs - Folkpartiet.


Mer att läsa i bl a SvD,

fredag 6 maj 2011

En främlingsfientligs betraktelse

Den lille folkpartibroilern Erik Ullenhag har tillsammans med några andra politiskt korrekta personer åter hetsat mot svenskarna. Nu i SvD. Senast var det i DN (se nedan).

Dom skriver bl a om judar som trakasseras, och nämner särskilt Malmö. Om inte jag har fel är det nästan undantagslöst muslimska invandrare som står för den hetsen. Men det glömmer påpassligt nog Ullenhag mfl. Varför?

Och den som tillsammans med Helena Benaouda skriver under ett upprop måste väl ändå fullständigt ha mist både sans och trovärdighet.

Om man tycker sig se en växande främlingsfientlighet i landet, så är det orsakerna till det som borde angripas, inte symtomen. Jag tycker socialchefen i Hofors har pekat ut vägen på ett utmärkt sätt. Man har nämligen insett att man har för många s k flyktingar och vill minska inflödet till kommunen, och säger:

- Vi behöver ta en paus och fokusera på de som redan finns här.

Detta gäller förstås för hela Sverige. Vi behöver ta en paus och se till att de som redan är här lär sig svenska, får jobb och en vacker dag upplever sig själva som svenskar. Jag skulle tippa att det tar 1-2 generationer. Den dag som den kurdiske, afghanske eller somaliska familjefadern med glädje och stolthet gifter bort sin enda dotter till Kalle Karlsson som jobbar på bruket i Hofors, då har vi nått integration. Men det ligger som sagt säkert 1-2 generationer fram i tiden. Till dess tar vi endast emot kvotflyktingar.

En främlingsfientligs betraktelse

Erik Ullenhag ska tillsätta en utredning där man bl a ska ta reda på varför främlingsfientliga attityder uppstår.
Jag tänkte berätta lite om mina egna ”främlingsfientliga” attityder, och hur de uppstår. Men först vill jag säga följande: jag har inga synpunkter alls på en människas hudfärg. Under åren har jag via resor träffat mängder av människor från olika delar av världen, och en del av dessa är fortfarande mina vänner. Det är folk från bortre asien, främre asien, afrika och amerika (nord och syd) och förstås europa. Genomgående för dessa personer har varit att de är någorlunda intelligenta, artiga, öppna för förnuftiga resonemang samt att de haft lite humor. En annan gemensam nämnare är att de alla varit mer eller mindre sekulära. Jag har INGEN vän som är djupt religiös. Men notera att hudfärg spelar INGEN roll när jag väljer vänner att umgås med.

Vad jag ogillar hos människor är våld, girighet, själviskhet och dumhet (inkl religionsutövande). När jag ser någon av dessa egenskaper hos någon som kommit till vårt land blir jag förbannad – och fientligt inställd till dessa främlingar.

Jag ska ge några exempel, många tagna ur Merit Wagers utmärkta blogg:

1) Släktingar har tagit hit en gravt handikappad person i samband med sin egen semester i det gamla hemlandet. Släktingen anser att det finns bra vård i Sverige och släktingen vill också att hans familj i det gamla hemlandet ska slippa den här personen som kräver så mycket vård.

Varför i helvet ska Sverige ta hand om dessa ”icke önskvärda” människor? Jag blir fientligt inställd mot människor som gör sånt.

2) Bluffandet och fuskandet med identiteter hos ”flyktingar”. Merit Wager har via sina kontakter på Migrationsverket, under årens lopp lyft fram den ena hårresande berättelsen efter den andra. Vem minns inte den ”svenske” terroristen från Sundsvall?

Det visade sig att killen – förutom sitt svenska främlingspass - har ett kenyanskt pass också – och i det passet är han mycket äldre. Plus att detta stackars ensamkommande barn nu är ute och reser på egen hand. De är inte precis billiga för skattebetalarna, de här ensamkommande barnen som numer är så många att de verkar ha en egen charterlinje till Sverige.

Varför ska vi ta hand om såna här bluffmakare? Jag blir fientligt inställd mot sånt folk.

3) Flyktingbarnen som inte alls är barn och som kommer hit som ”ankare”

Att man kommer från oroshärdar är inte ett självklart skäl för asyl i Sverige. Att vilja ge sina barn en bättre framtid är naturligt och mänskligt, men svensk utlänningslag accepterar inte det som skäl för uppehållstillstånd. Ändå fortsätter folk i Asien och Afrika att betala dyra pengar för att få sin son smugglad till Sverige, få PUT och därefter få hit resten av familjen med livstidförsörjning som slutmål.

Man kan inte komma till Sverige och vilja få bostad, försörjning och utbildning för att man får det bättre än i sitt hemland. Sådana outsinliga skattkistor finns inte i Sverige att det går att bekosta den typen av invandring.

Alla utom journalister, politiker och diverse anställda i flyktingindustrin verkar ha begripit att flertalet av de ”ensamkommande flyktingbarnen" inte är barn utan unga män. Men journalisterna och politikerna som har makten motarbetar allt som kan innebära nån slags förändring. Annat är det i Norge (och i resten av Europa). Antalet som kommer till Sverige ökar, i Norge minskar det kraftigt. I jan-okt 2010 var antalet minderåriga asylsökande till Norge 66 % av antalet som kom 2009. I Sverige blir ensamkommande påstått och faktiskt minderåriga asylsökande, ofta pojkar i tonåren, bara fler och fler.

Varför ska vi ta hand om lycksökare? Är det inte flyktingar vi borde ta hand om? Jag blir fientligt inställd mot lögnaktiga lycksökare, och jag skiter i varifrån dom kommer.

4)Religion. Som framgick av inledningen ogillar jag folk som låter sig styras av en religion. Folk som dessutom flyttar till ett helt annat land och börjar ställa krav på att det nya landet ska anpassa sig gör mig fullständigt vanvettig. Sverige har kämpat i hundratals år för att bli kvitt kristendomens ok. Ska detta ok nu kompletteras av något kanske ännu värre ok? Varför flyr folk till Sverige, ett av de mest sekulariserade länderna i världen, om det inte är för friheten från politiskt och religiöst förtryck?

Individer och familjer som inte har den minsta avsikt att anpassa sig till svenska seder och bruk, menar jag kan bosätta sig någon annanstans.

Och varför i helvete ska vi anpassa oss till avlägsna medeltida religiösa sedvänjor? Jag är fientligt inställd mot folk som envisas med att en gud ska styra våra liv - och det spelar ingen roll vilken gud det är.

Jag skrev inledningsvis att jag ogillar våld, girighet, själviskhet och dumhet (religiös- och annan slags dumhet), och jag kan bara konstatera att främlingar som ljuger, fuskar, vägrar inordna sig i systemet eller insisterar på viss klädsel, utnyttjar förmåner, är kriminella och våldsamma mm kommer jag alltid att vara fientligt inställd till.

Men är det så jävla konstigt?

Sedan publicering har detta lagts till: Det ovan sagda gäller även våldtäktsmän . Läste även att det är kris igen för de "ensamkommande barnen". Kommunerna har insett bluffen men högst upp envisas man med att folk ska "ta ansvar".lördag 19 mars 2011

Bedrägligt av Ullenhag och Malmström

Tyskar, holländare och skottar hjälpt till att bygga upp Göteborg, skriver Ullenhag och Malmström i GP.

Sen verkar man ägna sig åt en slags matematik som endast politiker begriper: Man säger att ”Idag finns det människor från minst 155 olika länder i staden”. Är slutsatsen av detta - med fler nationaliteter i Göteborg – att Göteborg kommer att utvecklas ännu bättre? Vad för ekonomisk teori stöder man i så fall det på? De tyskar, holländare och skottar som kom till Göteborg för några hundratal år sedan hade med sig ny teknik och förmodligen bättre utbildning än de som vid den tiden bodde i Göteborg. Det var tack vare den nya tekniken, nya kunskapen etc som de kunde bidra till till Göteborgs utveckling.

För knappt två år sedan kom en rapport från FN-organet United Nations Development Programme med den ambitiösa titeln "Overcoming barriers: Human mobility and development" där det finns en del läsvärt (som Ullenhag och Malmström helt klart verkar ha missat). I den genomarbetade artikeln The Political Economy of Immigration Policy av Giovanni Facchini och Anna Maria Mayda står att läsa:
........ an inflow of unskilled migrants (relative to natives) will make all natives worse off, by causing a given level of redistribution to become more costly. ……………. If, on the other hand, an inflow of skilled migrants takes place, all the above effects are reversed. All natives will gain with migration through the welfare-state channel.

Slutsatsen är alltså: ....inflytt av (relativt sett) okvalificerad arbetskraft innebär förlust för alla utom inflyttarna. Inflytt av kvalificerad arbetskraft är lönsamt för alla.

Detta stämde på 1700-talet, och det stämmer fortfarande. Ingen är nog emot att det flyttar data-entreprenörer, specialister inom materialutveckling eller experter på energiåtervinning till Göteborg (eller andra delar av Sverige) – men att jämställa folk med avancerad utbildning med dem som varken kan läsa eller skriva är ju snudd på bedrägeri.

Sen är det viktigt att påpeka att människovärdet ska vara det samma för alla, men det innebär INTE att folks potential att bidra till samhällsutvecklingen är lika. En begriplig analogi är att alla svenska medborgare har lika värde, men att alla svenskar dämed skulle ha potential att lyckas i fotbollslandslaget är ju inte riktigt sant – det har med förmåga att göra.

Sen skriver U&M ” Knappt 30 procent av flyktingar, andra skyddsbehövande och deras anhöriga har ett arbete efter tre år. Det är ett enormt resursslöseri, men problemen handlar om bristande system och strukturer – inte om dem som invandrar.”

Jag vet inte vad man har för källa till 30%-påståendet, men det är ju känt att bland irakier som bott i Sverige i 10 år är arbetslösheten fortfarande hela 70%. För vissa afrikanska grupper är kanske siffrorna värre ändå. I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö har bara 15 procent av de vuxna i arbetsför ålder ett jobb. 85 procent står utanför arbetsmarknaden och de allra flesta så långt ifrån, att de inte ens kan skrivas in som sökande på Arbetsfömedlingen.

Jag vill hävda att det visst beror på invandrarna huruvida de får jobb eller integreras. Har man ingen utbildning eller erfarenhet som kan omsättas på den svenska arbetsmarknaden handlar det om en ”miss-match” – man har fel nycklar för att låsa upp dörren, så att säga. Detta vet även U&M, men dom vill inte kännas vid det.

Men ändå försöker politiker lösa problemet med enkla handgrepp som ”förändrade turordningsregler” eller ”kvotera invandrare” eller fluffigt intetsägande ”vi måste förbättra integration på arbetsmarknaden." Läser dessa människor aldrig vetenskapligt underbyggda rapporter??...dvs RIKTIGA rapporter - inte politiskt tillrättalagda dokument.

En sådan RIKTIG rapport är SCBs Invandrarnas sysselsättningsnivå över tiden.
Man visar då att sysselsättningen år 1960 var lika hög för män födda i Sverige som för män födda utomlands. Men redan 1970 ”kan vi observera en antydan till att sysselsättningen för utrikes födda män är lägre än för inrikes födda”. Sedan beskriver SCB några mycket intressanta förhållanden:
*Efterfrågan på arbetskraft har helt ändrat struktur sedan 1970-talet. Det har påverkat sysselsättningsnivån för nyanlända invandrare på ett dramatiskt sätt.
*Den ekonomiska krisen i början 1990-talet slog hårt mot sysselsättningen och hårdast mot de utrikes födda. Nivån föll på fem år med 11 procent bland inrikes födda männen och något mer bland de inrikes födda kvinnorna. De utrikes födda drabbades av nästan tre gånger så stort fall i sysselsättningen under samma period.
*Sysselsättningsnivån för nyanlända har blivit lägre och lägre över tiden.
*Förvärvsfrekvensen bland de senare anlända invandrargrupperna ligger under de tidigare anlända bl a för att den svenska arbetsmarknaden efterfrågar en annan kompetens än den de arabisk/afrikanska invandrarna erbjuder.

Integration är ett flitigt använt begrepp när sysselsättningen bland utrikes födda diskuteras. Graden av integration hävdas ofta ha ett samband med hur länge man bott i Sverige. MEN SCBs undersökning visar tydligt att bosättningstiden i Sverige INTE tycks ha något samband med sysselsättningsgraden. Det som däremot gäller är att den som har en utbildning eller erfarenhet som efterfrågas får jobb om de kan språket - andra får INGA jobb alls.

De länder som lyckas med integrationen i dag kommer att vara morgondagens vinnare, skriver sedan U&M. Det ligger nog en del i det. Men för att ”lyckas” behöver man nog anta samma principer som Kanada och Australien dvs invandrare måste visa att de kan göra nytta på arbetsmarknaden – INNAN de får PUT.

De senaste åren har vi i Sverige sett ett invandringsöverskott på lågt räknat 50.000 individer varje år. På två-tre år har alltså en helt ny stad av Borås eller Jönköpings storlek kommit till. På sex år ett par stycken. Det är en hissnande beskrivning, för inte har det byggts så mycket totalt sett för att skapa ett par nya storstäder i Sverige. Att i ett sånt läge fortsätta att varje år låta 40.000 – 60.000 nya människor fylla på arbetslöshetsköerna är inte vettigt, det är fullständigt sanslöst - och ansvarslöst. Det är också lite av ett svek mot de invandrare som redan slagit sig ner här. De måste ju fråga sig:
-Varför ta in fler när det inte finns jobb åt oss som redan är här?

Dessutom leder den okontrollerade invandringen till trångboddhet och misär som följer av att det bor 2-3 personer i varje rum. Samtidigt håller en hel generation invandrarungdomar att slösa bort sin skolgång. Undantag finns, men väldigt många unga pojkar kommer att växa upp som frustrerade, arga unga män - helt utan möjlighet (och kanske t o m lust) att bli produktiva samhällsmedborgare.

Sverige skulle fortfarande kunna vara öppet för flyktingar. Men i dagsläget är bara 5% av de som söker asyl ”riktiga” flyktingar, dvs enligt Geneve-konventionen. Sverige skulle fortsättningsvis kunna ta emot dessa kvotflyktingar. Men att fortsätta med ett invandringsöverskott på cirka 55.000 individer varje år kommer inte att gå. Studier från både England och Sverige visar att invandringen inte alls är lönsam idag, och om den får fortsätta som idag blir den inte heller lönsam i framtiden. Under tiden håller vi på med ett mångkulturellt experiment som väldigt få har begärt att få vara med om.

Allvarligt alltså.... För vem skriver politiker en sån tramsartikel? Är det för att de liksom scouter måste göra ett visst antal uppdrag för att få "snäll och dum" märket att fästa på ärmen. Eller försöker dom föra oss andra bakom ljuset? Fel är det hur som helst.

lördag 22 januari 2011

Så har då bomben briserat

Så har då bomben briserat: enligt ett dokument som sägs komma från USAs Irak-ambassadör verkade Bildt och Billström år 2007 tycka att det blev kvar lite väl många av de asylsökande irakierna samt att de hade bristfällig utbildning för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det är väl egentligen en uppfattning som väldigt många svenskar skulle hålla med om. Men det är första gången som två politiker (utanför SD) har avslöjats med att ha yppat såna tankar. Man får väl dock tro att de inte är de enda politiker som mellan skål och vägg tycker att invandringen varit/blivit ett problem – men som ingen vågar knysta om för då blir man örfilad av media och andra politiker som vill plocka poäng.

Och naturligtvis vill media göra saken till en skandal. SvD låter Marie Demker berätta att:

-...inställningen till flyktingmottagande blivit restriktivare finns inget som tyder på. Tvärt om, svenskarna har blivit mer positivt inställda. År 2003 tyckte 50 procent att det var ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. 2007, när samtalen som refereras i dokumentet ägde rum, hade siffran sjunkit till 49 procent. 2009 hade andelen sjunkit ytterligare, till 46 procent. Samtidigt ökade också andelen som är för att vi tar emot fler flyktingar från 24 procent 2003 till 26 procent 2007.

För det första undrar jag om skillnaderna som Demker nämner är statistiskt signifikanta. Jag skulle gissa att de INTE är det, vilket skulle innebära att motståndet mot invandring är stabilt. Att säga ”att siffran sjunkit till 49 procent” är mycket märkligt om man - som Demker - är forskare. Ett sådant påstående är ju enbart manipulativt. Hennes "forskning" har ju för övrigt sågats rejält på annat håll.

Om man tänker att motståndet mot invandringen är stabilt TROTS den enorma och synnerligen ensidiga propagandan för uppfattningen att invandrare och flyktingar är ”bra”, ”trevligt”, ”lönsamt” etc som vi under åratal fått från radio, TV, tidningar och politiker, så är jag förvånad att inte skillnaden är större. Lägger man till det den brännmärkning som ”främlingsfientliga” råkar ut för förstår man folks motvilja till att öppet ange sin syn på invandringens stora problem.

Men hur är det med irakierna utbildningsnivå då? Anders Lago menar att det är helt fel B&B de påstår att irakier är lågutbildade.

-De är mer utbildade än etniska svenskar, säger han i SvD och påstår att 40 procent har akademisk utbildning.

Hur han vet det är något jag inte förstår. Endast 5-10% av ”flyktingar” visar upp identitetshandlingar. Hur kan man veta att folk har den ena eller andra utbildningen? Är det ”enligt egen uppgift”, eller vad?

Om man tittar närmare på landet Irak och deras utbildningsnivå i stort får man en bra bild i Wikipedia där man baserat på UNESCOs 2003 Situation Analysis of education in Iraq, upplyses om följande:

Illiteracy is widespread in comparison with before, standing at 39% for the rural population. Almost 22% of the adult population in Iraq has never attended school, and a mere 9% have secondary school as highest level completed. As far as gender equity, 47% of women in Iraq are either fully or partly illiterate......

Hela 22% av vuxna irakier har alltså ALDRIG gått i skolan, och endast 9% har examen från gymnasium. Andelen med universitetsexamen är givetvis mycket, mycket mindre. Och bara hälften av kvinnorna är läskunniga.

Om det nu - mot förmodan - är så är så att en stor del av irakierna som kommit till Sverige har universitetsexamen har vi gjort Irak en mycket stor otjänst – vi har berövat landet en stor andel av den grupp som skulle kunna bygga upp landet. Sverige borde i solidaritetens namn börja förpassa fler tillbaka så de kan leda uppbyggnaden av landet.

Arbetslösheten bland de irakier som varit i Sverige i tio år är skyhög – 73% av kvinnorna och 60% av männen födda i Irak saknar sysselsättning enligt SCB. Det kan inte bara bero på att arbetsgivarna är ”rasister” – det kan också bero på att man har ”fel” utbildning. Men det kan även vara på grund av ett systemfel. Ett radio-reportage beskrev för några år sedan att irakiska kvinnor inte får/kan/ska ta t ex städjobb då det går emot traditionen och männens vilja samt att det är känsligt för familjens rykte att städa andras hem. Så gör man bara inte. På frågan varför arbetslösheten är så hög förklarade en kvinna i inslaget helt frankt: merparten av kvinnorna resonerar att de får ju allt betalt redan av sociala, varför ska man då jobba…

Att hälften av kvinnorna knappt är läs- och skrivkunniga tycks inte vara en anledning.


Och för den som tror att vi någon gång i framtiden kommer att ha stor nytta av alla dessa "högutbildade" invandrare föreslår jag att du läser här, där man bl a får klart för sig att det inte blir bättre ju längre invandraren bor i Sverige.

Än en gång visar media att det i Sverige 2010 inte får förekomma grundläggande kritik av invandringen. Och nu när vi vet att vissa politiker innerst inne tycker att det finns stora problem, hur är det med journalisterna? Pratar dom också om problemen efter det att dom gjort sitt senaste reportage om någon som helt utan asylskäl borde få stanna här ändå? Eller är de som har i uppdrag att beskriva verkligheten för oss helt blinda?

Allvarligt alltså……..Sveriges invandringspolitik är lite grann som Sovjet innan kollapsen: Alla vet att systemet är ohållbart – men ve den som påtalar det.http://www.svd.se/nyheter/inrikes/invandringsfragorna-vacker-starka-kanslor_5885031.svd

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/twitterstorm-efter-svd-avslojande_5883593.svd

http://www.dn.se/nyheter/politik/billstrom-tiger-om-wikileaks-lacka

http://www.expressen.se/nyheter/1.2300203/billstrom-gav-samma-svar-17-ganger

http://www.expressen.se/nyheter/1.2300285/ceballos-tanker-ku-anmala-bildt-och-billstrom

http://www.expressen.se/nyheter/1.2299373/ministrarna-ville-begransa-flyktingvag


fredag 19 november 2010

Ännu en "svensk" idiot

En ”svensk” har sprängt sig till döds i Irak. Med sig i döden tog han ett antal helt oskyldiga människor. Att han var muslim behöver inte nämnas, inte heller att han var en idiot.

2003 blev 36-åringen svensk medborgare och startade upp en egen städfirma. 2005 tjänade han 360 000 kronor. Men samma år avvecklade han sitt städföretag och åren som följde tjänade han allt mindre pengar. 2008 hade han en inkomst på 0 kr. Han bodde tillsammans med sin fru och deras fyra små barn, två flickor och två pojkar, i en Stockholmsförort.

Jag frågar mig:

Varför ska 3 år räcka för att bli svensk medborgare?

Varför tyckte Makram att svenska skattebetalare ska stå för notan för hans fru Birgitta och de fyra barnen? Står det verkligen i koranen att ett folk i norr är otrogna åsnor och kan mycket väl betala för din familjs uppehälle när du väljer att spränga dig till döds?

Och varför flyttar inte frun till Irak, eller hans hemland Tunisien, och snyltar på deras socialhjälp, eftersom hon säger:

Det han har gjort är rätt. Jag är stolt över honom.

Han var en idiot. Hon är också en idiot. Båda är muslimer. Kaka söker maka.


http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-fyrbarnspappan-blev-sjalvmordsbombare-i-irak_5701607.svd
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8151076.ab
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-sjalvmordsbombare-dod-i-irak-1.1211570